Komora plní dvě základní funkce:

  • Přenos tepla, které je nutné pro roztavení plastového granulátu
  • Po roztavení granulátu drží tekutý plast před fází vstříknutí do komory

Při navrhování technického řešení je nutno klást velký důraz na výběr vhodných materiálů pro výrobu komory vzhledem k typu zpracovávaných plastů a případných aditiv – tento parametr je přímo úměrný životnosti komory.

Komory z hlediska postupu výroby dělíme na dvě základní kategorie:

Nitridovaná komora

Vhodná pro výrobu plastů, které neobsahují abrazivní ani korozivní příměsi.

Nitridace = nasycení povrchu oceli dusíkem při teplotě 500 – 600 °C (dle zvolené oceli)

Bimetalická komora

Vhodná pro zpracování plastů, které obsahují abrazivní a korozivní příměsi.

Složení bimetalické vrstvy je voleno na základě specifikace plastů, které mají být na daném lisu zpracovávány.

Výroba bimetalické komory stručně v bodech:

  • Opracování kované ocelové tyče na požadovaný vnější průměr
  • Odvrtání vnitřního průměru na daný průměr vč. rezervy na bimetalickou vrstvu
  • Aplikace prášku (speciálně připravená směs) dovnitř komory a uzavření obou jejich stran
  • Vložení komory do odstředivé pece a zahřátí na požadovanou teplotu
  • Po zahřátí na požadovanou teplotu je komorou otáčeno za vysokých otáček, odstředivou silou je teď již roztavená směs roznesena po vnitřní stěně komory a vznikne bimetalická vrstva
  • Po vychladnutí následuje kontrolní měření a odvrtání na požadovaný průměr
  • Po finálním odvrtání následuje výstupní rozměrová kontrola a kontrola kvality (zaprotokolováno a potvrzeno zodpovědným pracovníkem oddělení řízení kvality)
KOMORA